首页 > 6划 > 正文

妄在字典中的解释

来源:   点击:

拼音:wàng   读音:   注音:ㄨㄤˋ  

五笔86编码:ynvf   五笔98编码:YNVF   郑码:SHZM

笔划:6   部首:女   笔顺:捺横折折撇横

四角号码:00404   仓颉:YVV   Unicode:U+5984

说文解字妄的解释

妄篆书

【卷十二】【女部】

亂也。从女亡聲。巫放切

,无理乱来。字形采用“女”作边旁,采用“亡”作声旁。

亂也。从女。亡聲。巫放切。十部。

康熙字典 【丑集下】【女字部】 妄

【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】????巫放切,音望。
【說文】亂也。
【增韻】誕也,罔也。
【禮·儒行】今之命儒也妄。
【易·卦名】上乾下震,无妄。
【象】天下雷行,物與无妄。
【程傳】動以天,故无妄。又【圓覺經】認妄爲眞,雖眞亦妄。又猶凡也。
【前漢·李廣傳】諸妄校尉以下,材能不及中,以軍功侯者數十人。又【集韻】武方切,音亡。無也。

考證:〔【易·說卦】上乾下震,无妄。〕謹按所引非說卦文,謹將說卦改卦名。

查看《康熙字典》扫描版:妄在《康熙字典》第256页 第1字

妄的古汉语解释

wàng
①<副>胡乱;随便。《书博鸡者事》:“且复言,我当焚汝庐,戕汝家矣。”
②<形>虚妄;荒诞;荒谬。《兰亭集序》:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为作。”
③<形>行为不正;不法。《左传?哀公二十五年》:“彼好专利而。”
【妄人】无知妄为的人。
【妄言】乱说。

妄字的更多解释


wàng
【副】
(形声。从女,亡声。本义:胡乱)
同本义〖atrandom〗
妄,乱也。——《说文》
不通于轻重谓之妄言。——《管子·山至数》
以人自观谓之度,反度为妄。——《贾子道术》
施妄者,乱之始也。——《春秋繁露》
妄自菲薄。——诸葛亮《出师表》
多求妄用。——宋·司马光《训俭示康》
妄传伯夷。——清·黄宗羲《原君》
毋妄发。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:妄口(胡说);妄系(无故抓人入罪);妄扳平人(胡乱牵连无辜之人);妄施(随便地施恩);妄折(无原则地屈从);妄行(随便行动);妄言(乱说)


wàng
【形】
虚妄,极不真实〖unreal〗
妄,虚妄。——《广韵》
此言妄也。——《论衡·问孔》
故得妄誉。——《大戴礼记·文王官人》
妄见之也。——汉·王充《论衡·订鬼篇》
又如:妄誉(不实的赞美);妄诞(虚妄不实);妄执(虚妄的执念)
不法,胡作非为〖illegally〗
彼好专利而妄。——《左传·哀公二十五年》
若再妄求,恐非后福。——《梼杌闲评——明珠缘》
又如:妄诛(不当责罚而责罚;滥杀);妄杀(乱杀);妄作(无知而任意胡为);妄进(非分图进)
狂乱,毫无约束〖rash;unrestrained〗
性悖妄。——清·纪昀《阅微草堂笔记》
又如:妄男子(狂妄无知的男子)
荒谬,荒诞〖absurd;preposterous〗
王因囚而问之,果妄,乃杀之。——《韩非子·外储说左上》
妄以臆度。——清·刘开《问说》
又如:妄语(荒诞不合常理的话);妄异(荒诞怪异);妄妖(荒诞邪怪)
相当于“凡”。平庸〖mediocre〗
人谓魏勃勇,妄庸人耳,何能为乎!——《史记·齐悼惠王世家》
又如:妄庸(平庸凡劣);妄匠(平庸的工匠);妄尉(平庸的低级军官)

妄称
wàngchēng
〖makeimproperclaim;besopresumptuousastocalloneself…;claimoneselftobe…〗狂妄地,没有根据地声称
妄动
wàngdòng
〖rashaction;impulsive(reckless,ill-considered)action〗胡乱行动
轻举妄动
妄断
wàngduàn
〖jumptoconclusion〗轻率地下结论
此事不能凭空妄断
妄念
wàngniàn
〖wildfancy;improperthought〗邪念;虚妄的或不正当的念头
根绝妄念
妄求
wàngqiú
〖inappropriaterequest;presumptuousdemand〗非份的要求
不敢妄求
妄取
wàngqǔ
〖presumptuouslytake〗没经过认可擅自取用
妄人
wàngrén
〖anignorantandpresumptuousperson〗无知妄为的人
妄生穿凿
wàngshēng-chuānzáo
〖drawaforcedanalogy〗毫无根据地牵强解释文字或生编硬造作品
世传不真,妄生穿凿,唯按此行之,乃见其验。——《云笈七签》
妄说
wàngshuō
〖talknonsense〗没有根据地乱说
无知妄说
妄图
wàngtú
〖tryinvain;inafutileattempt;inthevainhopeof〗狂妄地图谋
妄图从中渔利
妄为
wàngwéi
〖commitallkindsofoutrages〗胡作非为
胆大妄为
妄下雌黄
wàngxià-cíhuáng
〖blasphemoustalk;makedeceitfulstatements(unfoundedcharges)〗毫无根据地谈意见、下断语
妄想
wàngxiǎng
〖entertainanextravaganthope〗∶狂妄地打算;梦想
他处于怀旧的妄想中
〖vainhope;wishfulthinking〗∶不能实现的打算
〖vain〗∶不能实现的非分之想
他的希望只不过是妄想
妄言妄听
wàngyán-wàngtīng
〖nottakesth.tooseriously〗随意言之,随意听之,说者无心,听者无意
妄语
wàngyǔ
〖telllies;wildtalk;rant〗虚妄不实的话;说假话
妄自菲薄
wàngzì-fěibó
〖undervalueyourself;improperlybelittleoneself;undulyhumbleoneself〗不知自重,轻视自身价值
天地生才有限,不宜妄自菲薄。——《老残游记》
妄自尊大
wàngzì-zūndà
〖self-conceited;lumplarge;playthepeacock〗虽无真才实学,却自命不凡,盲目骄傲自大
子阳井底蛙耳,而妄自尊大。——《后汉书》


wàng
胡乱,荒诞不合理:轻举妄动。胆大妄为。妄自尊大。妄图。狂妄。妄想。
非分的,不实的:姑妄听之。妄自菲薄。妄作主张。

笔画数:6;
部首:女;
笔顺编号:415531

上一篇:
下一篇:

觉得不错,别忘记分享哦   QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 微信 
频道总排行
频道本月排行