首页 > 3划 > 正文

巾在字典中的解释

来源:   点击:

拼音:jīn   读音:   注音:ㄐㄧㄣ  

五笔86编码:mhk   五笔98编码:MHK   郑码:LI

笔划:3   部首:巾   笔顺:竖折竖

四角号码:40227   仓颉:LB   Unicode:U+5DFE

说文解字巾的解释

巾篆书

【卷七】【部】

也。从冂,丨象糸也。凡之屬皆从。居銀切

,佩带的饰。字形以“冂”为字根,“丨”像系的系绳。所有与相关的字,都采用“”作边旁。

也。帶下云。佩必有。佩,禮之紛帨也。鄭曰。紛帨,????物之佩也。按以拭物曰。如以帨拭手曰帨。周禮。車之官。鄭注。猶衣也。然吳都賦。吳王乃玉路。陶淵明文曰。或柴車。或櫂孤舟。皆謂拂拭用之。不同鄭說也。陶句見文????江淹雜體詩注。今本作或命車。不可通矣。玉篇曰。本以拭物。後人著之於頭。从冖。可覆物。故从冖。周禮幂人注。以覆物曰幂。丨象系也。有系而後佩於帶。居銀切。十二部。之屬皆从

康熙字典 【寅集中】【巾字部】 巾

【集韻】【韻會】【正韻】????居銀切,音?。
【說文】佩巾也。
【禮·內則】盥卒授巾。
【註】巾以帨手。又【正韻】蒙首衣也。
【玉篇】佩巾,本以拭物,後人著之於頭。
【急就篇註】巾者,一幅之巾,所以裹頭也。
【揚子·方言】覆結,謂之幘巾。
【釋名】巾,謹也。二十成人,士冠庶人巾,當自謹修於四敎也。又【正韻】羃也。
【周語】靜其巾羃。
【註】巾羃,所以覆尊彝。又被巾。
【揚子·方言】帍裱謂之被巾。
【註】婦人領巾也。又【類篇】衣也。
【周禮·春官】巾車。
【註】巾猶衣也。
【疏】謂玉金象革衣飾其車,故訓巾猶衣也。又【正韻】帉也。
【說文】楚謂大巾曰????。又【揚子·方言】蔽厀,魏宋南楚之閒謂之巨巾。又【急就篇註】巾,一曰裹足之巾,若今裒足布也。又巾車,官名。
【周禮·春官·巾車註】巾車,車官之長。又【五音集韻】姜螼切,音巹,飾也。又【集韻】【類篇】????香靳切,音焮。義同。

查看《康熙字典》扫描版:巾在《康熙字典》第327页 第20字

巾的古汉语解释

jīn
①<名>手巾;面巾;擦拭用的布帛。《杜少府之任蜀州》:“无为在歧路,儿女共沾。”
②<名>头巾;覆盖头或缠束头发的织物。《念奴娇?赤壁怀古》:“羽扇纶,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”
③<动>覆盖;包裹。《庄子?天运》:“夫刍狗之未陈也,盛以箧衍,以文绣。”
④<名>古代快信写在帛巾上,因代指快信。《与妻书》:“短情长,所未尽者,尚有万千。”
【巾车】⒈有帏幕遮围的车。⒉官名。
【巾帻】幅巾制的帽子。

巾字的更多解释


jīn
【名】
(象形。甲骨文字形,象布巾下垂之形。本义:佩巾,拭布,相当于现在的手巾)
同本义〖towel〗
巾,佩巾也。——《说文》
沐巾一。——《仪礼·士冠礼》
盥卒授巾。——《礼记·内则》
布巾环幅不凿。——《仪礼·士丧礼》
静其巾幂。——《仪礼·特牲馈食礼》
儿女共沾巾。——《战国策·魏策》
归来泪满巾。——宋·张俞《蚕妇》
巾短情长。——清·林觉民《与妻书》
又如:花巾;小丝巾;巾栉(梳洗用品,即手巾和梳子;梳洗打扮);巾帚(拭巾和扫帚);巾帨(毛巾)
缠束或覆盖用的织物〖apieceofcloth〗
巾袖无光。——唐·李朝威《柳毅传》
簌簌衣巾落枣花。——宋·苏轼《浣溪沙》
又如:领巾;围巾;巾带(古代有功之人的冠服,亦代指功名);巾车(有帷幕装饰的车子);巾衣(古代士大夫的装束,服之以示敬礼);又指古代送葬时引柩所用的布
巾待于阼阶下。——《仪礼》
头巾〖turban〗
愆礼巾,所以饰首。——《风俗通》
巾,本以拭物,后人著之于头。——《玉篇》
羽扇纶巾。——苏轼《赤壁怀古》
首戴方山巾。——李白《嘲鲁儒》
幅巾藜杖北城头,卷地西风满眼愁。——陆游《秋晚登城北门》
又如:巾帻(头巾);巾冠(巾和冠);巾絮(头巾);巾囊(包裹,布袋);巾帽(头巾和帽子);巾卷(古代士族所用的头巾和书卷。引申为士族的代称)
巾箱〖turbanbox〗
巾卷充街。——《文选·皇太子释奠会诗》
又如:巾笈(存放巾帛、书卷的小箱子);巾笥(有巾帛覆盖的箱子);巾衍(放置头巾、书卷等物的小箱子);巾笥(即巾箱);巾箧(巾箱)


jīn
【动】
包裹;覆盖〖wrap;cover〗
巾,犹衣也。珠丛云:以衣被车谓之巾。——《周礼·巾车》注
巾以文绣。(用绣巾盖着。)——《庄子》
又如:巾幂(用来覆盖礼器的布帛。引申为“覆盖”)

巾帼
jīnguó
〖womeningeneral〗古代妇女的头巾和发饰。借指妇女
诸葛亮数挑战,帝(司马懿)不出,因遗帝巾帼妇人之饰。——《晋书·宣帝纪》
巾帼英雄
巾帼英雄
jīnguóyīngxióng
〖heroine〗女性中的英雄豪杰
巾箱
jīnxiāng
〖afoldforkeepingnapkinsorkerchiefs〗古时装头巾或书卷等的小箱子


jīn
擦东西或包裹、覆盖东西的用品,多用纺织品制成:手巾。围巾。领巾。枕巾。餐巾。巾帼(“帼”是古代妇女的头巾,指妇女,如“巾巾英雄”)。

笔画数:3;
部首:巾;
笔顺编号:252

上一篇:
下一篇:

频道总排行
频道本月排行